သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သန့္ရွင္းေရး

Culture, nature, succeed to the society, the perspective of environmental solutions. Evolution of amenity environmental quality that limit is not.

Slide Image 1

သန္႕ရွင္းေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Culture, nature, succeed to the society, the perspective of environmental solutions. Evolution of amenity environmental quality that limit is not.

Slide Image 2

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Culture, nature, succeed to the society, the perspective of environmental solutions. Evolution of amenity environmental quality that limit is not.

Slide Image 3

လံုျခံဳေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

Culture, nature, succeed to the society, the perspective of environmental solutions. Evolution of amenity environmental quality that limit is not.

Slide Image 4

သန္႔ရွင္းျခင္း၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား

သန္႕ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မွဳ

ေနအိမ္၊ အလုပ္ နွင့္ ပတ္ဝန္းကၽင္သည္
သန္႔ရွင္းေတာက္ေျပာင္ၿပီးလူႀကီးမင္းတို႔အတြက္
သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ Tobu၏
သန္႔စင္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈမၽားသည္


ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မွဳ

အေသးစိတ္စနစ္တက် စစ္ေဆးျခင္း၊
လက္ရွိေနရာအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္
ပတ္၀န္းက်င္သန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးျခင္း
cardboardမ်ားျဖင့္ထုပ္ပိုးေပးျခင္း
ပစၥည္းမတင္ရာတြင္


လံုျခံဳေရးဝန္ေဆာင္မွဳ

လံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဝန္ေဆာင္မႈသည္
တိကၽေသခၽာၿပီးလံုျခံဳစိတ္ခၽရေသာ
လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊
ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ လံုျခံဳေရးစနစ္
မၽားျဖင့္စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


အျခားဝန္ေဆာင္မႈမၽား

Pest Control Service

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ေနထိုင္မွုဘ၀မွာ
လူ႕ခႏၱာကိုယ္ကို အတင္းအက်ပ္ ေနွာက္ယွက္ယံုသာမက၊
စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစေသာ
ယင္ေကာင္၊ ျခင္၊ ပိုးဟပ္ ပင့္ကူ၊ ၾကြက္၊
ခ်ေကာင္ အစရွိတဲ့


ေနာက္ဆံုးရသတင္း

လူနည္းစုရဲ႕ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ MISမွ၊ ဘြဲ႕ရျပီးစ လူငယ္အေယာက္ ၃၀ ကိုေခၚယူဖို႕ဆံုးျဖတ္ျခင္း

Tobu company ဟာဆိုရင္၊ ပင္မကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ MIS Co.,Ltd နဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အဖြဲ႕အစည္း Pa-O National Oganizationကေန ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ျမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္မွာတည္ေထာင္ျပီး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေထာက္ပံ႕ေပးေသာေက်ာင္းမွ ဘြဲ႕ရျပီးစလူငယ္ အေယာက္၃၀ကို ေခၚယူဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဂ်ပန္ဘာသာစကား၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပံု၊ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ား၊ စသည္တို႕ျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ေက်ာင္းသားေတြကို အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အေနနဲ့ ခန္႕ထားဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။