Home » စီးပြားေရး

စီးပြားေရး

သန္႔ရွင္းျခင္း၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမၽား

လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္သန္႔ရွင္းမႈနွင့္ကၽယ္ဝန္းမႈကိုကၽြန္ေတာ္တို႔မွ ဖန္တီးပါရေစ

လူႀကီးမင္းတို႔ေနအိမ္၊ အလုပ္ နွင့္ ပတ္ဝန္းကၽင္သည္ သန္႔ရွင္းေတာက္ေျပာင္ၿပီးလူႀကီးမင္းတို႔အတြက္သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Tobu ၏သန္႔စင္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အမၽိဳးမၽိဳးကြဲျပားျခားနားေသာတစ္ေန႔ျခင္းသန႔္စင္ေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ နွင့္လူႀကီးမင္းတို႔၏ ေနအိမ္၊ရံုးခန္း၊တိုက္တာအေဆာက္အဦးတို႔ကို ပိုမိုလွပေအာင္မြမ္းမံေပးျခင္းဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သာလြန္ေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ကိရိယာမၽား ၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမၽားျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းကၽင္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Tobu တြင္ ဌာန အလိုက္ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မၽားထားရွိျပီး customer ၏ လိုအပ္ခၽက္မၽားကို အေသးစိတ ္ကၽယ္ကၽယ္ျပန႔္ျပန္႔ ပံ႔ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Tobu မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အရည္အေသြးအား အစဥ္အျမဲ ျမင့္မား ေစရန္ ေလ႔ကၽင့္မႈသင္တန္းမၽားေပးျခင္း၊ ရက္တို လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမၽားေပးျခင္းျဖင့္ ထိန္းသိမ္းပါသည္။

Cleaning management business

 • ၾကမ္းျပင္၊ မၽက္ႏွာကၽက္၊ အတြင္းနံရံမၽား
 • Toilet, Bathroom
 • Kitchen Relation & Air Conditioning
 • Blinder, Lighting Fixtures
 • Elevator, Escalator
 • အျပင္နံရံမၽား၊ မွန္ျပဳတင္းေပါက္မၽား၊ အလူမီနီယံ တံခါးမၽား
 • Roof Floor
 • အေဆာက္အဦးပတ္ဝန္းကၽင္ ပန္းျခံအတြင္းမၽား
 • House Cleaning
 • Cleaning after construction work
 • Hotels, Housekeeping

Kind to people, gently to Earth

TENDERNESS

Cleaning Services

ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု

လူၾကီးမင္းတုိ႕ စိတ္ေအးခ်မ္းသက္သာစြာျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕နုိင္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို့မွ တာ၀န္ယူပါရေစ

အေသးစိတ္စနစ္တက် စစ္ေဆးျခင္း၊ လက္ရွိေနရာအတြက္ ေရာဂါကာကြယ္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ cardboardမ်ားျဖင့္ထုပ္ပိုးေပးျခင္း၊ပစၥည္းမတင္ရာတြင္ အသံုးျပဳနုိင္မည့္ ထရပ္ကားမ်ား စသည္ျဖင့္မန္မာနုိင္ငံရဲ႕ သမရိုးက် အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕မွုပံုစံအတိုင္း ပရိေဘာဂ နဲ႕ အိမ္ေထာင္မွုပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးထိခိုက္မွု မရွိေအာင္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွုေပးပါသည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမွု၊ စိတ္ေအးခ်မ္းသက္သာမွု၊ စနစ္တက်၀န္ေဆာင္မွု အျပည္႕ေပးနုိင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ Tobu အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း လုပ္ငန္းမွ လူၾကီးမင္းတို႕အတြက္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွု ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

Moving management business

 • အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
 • ရံုးလုပ္ငန္း ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
 • ပစၥည္းထုပ္ပိုးေပးျခင္း
 • အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား
 • ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း အစီအစဥ္

Smoothly & Comfortable Moving

SAFETY

Moving Services

လံုျခံဳေရးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ

တိကၽေသခၽာၿပီးလံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ လံုျခံဳေရးစနစ္ မၽားျဖင့္စီစဥ္ေပးထားျခင္း

ေရွာ႔ပင္း Center မၽား၊ရံုးလုပ္ငန္းအေဆာင္အအံုမၽား၊လူစည္ကားရာေနရာမၽားျဖစ္ေသာ ဟိုတယ္မၽား၊ လူအဝင္အထြက္မၽားေသာ ရုပ္ရွင္ရံုမၽား၊ အျပင္လူဝင္ေရာက္ျခင္းမွတားျဖစ္ေသာ စက္ရံုမၽား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမၽားအားကၽြန္ေတာ္တို႔ Tobu မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္နွင့္ အေရးႀကီးေသာ information မၽားကို ကာကြယ္မႈေပးရန္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ ပစၥည္းပစၥယစသည္ျဖင့္ ပံ႔ပိုးစီစဥ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏အဓိကကၽေသာအခၽက္သည္ မၽက္ေမွာက္ေခတ္အေျခအေန၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ေျပာင္းလဲမႈနုွင့္ကိုက္ညီေသာ ေယဘူယၽစံုစမ္းျခင္း၊ customer အားလမ္းညြန္မႈေပးျခင္းမၽားပါဝင္ပါသည္။

Security management business

 • အေဆာက္အဦးလံုျခံဳေရး
  ( အၿမဲတမ္း ၂၄ နာရီ လံုျခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈ )
 • ယာဥ္ေၾကာပိတ္ျခင္း၊ လူၾကပ္ျခင္း၊ လုံျခံဳေရး
  ( လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း )
  ( အဝင္အထြက္မ်ားကို စီစဥ္ေပးျခင္း )
 • ယာဥ္လံုျခံဳေရး
  ( ယာဥ္မ်ားကို လမ္းညႊန္မႈေပးျခင္း  )
  ( ကားပါကင္အေစာင့္တာဝန္ )
 • Parking Area စီစဥ္ေပးျခင္း
 • လမ္းညႊန္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း
  (  ႀကိဳဆိုလက္ခံရာေနရာႏွင့္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း  )

In mind to protect the one you love.

REQUEST

Security Services

ပိုးမႊားရွင္းလင္းျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု

လူၾကီးမင္းတို႕ပတ္၀န္းက်င္မွ ပို:မႊားျပသနာမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွ ကူညီပါရေစ

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္ေနထိုင္မွုဘ၀မွာ လူ႕ခႏၱာကိုယ္ကို အတင္းအက်ပ္ ေနွာက္ယွက္ယံုသာမက၊ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္အၾကီးအက်ယ္ျဖစ္ေစေသာ ယင္ေကာင္၊ ျခင္၊ ပိုးဟပ္ ပင့္ကူ၊ ၾကြက္၊ ခ်ေကာင္ အစရွိတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ပိုးမႊားတိရိစာၦန္မ်ားကို လူ႕ခႏာၱကိုယ္အတြက္ ထိခုိက္မွဳအနည္းဆံုး ေဆး၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး နွိမ္နွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ေမြးကင္းစ ခေလးငယ္ရွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ပါ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀န္ေဆာင္မွုကို အသံုးျပဳနုိင္ပါတယ္။ပင့္ကူဓာတ္မတည့္ျခင္းမ်ားအတြက္ပါ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာနဲ႕ ဆက္သြယ္လုိက္ပါ။

Past Control business

 • အိမ္တြင္းပိုးမႊား သန္႕ရွင္းျခင္း
 • ရံုးတြင္းပိုးမႊား သန္႕ရွင္းျခင္း
 • ပတ္၀န္းက်င္ပိုးမႊား သန္႕ရွင္းျခင္း

Safe to people, clean to Earth

REFRESH

Pest Control Services